Duurzaamheid

Wereldburgerschap betekent niet alleen dat je leert hoe je met elkaar en met verschillende culturen omgaat. Het betekent ook dat je leert hoe je verantwoord met de wereld omgaat.

Gelukkig krijgen we steeds beter in de gaten hoe belangrijk duurzaamheid is. Daar willen we kinderen bewust van maken. Niet alleen als een onderdeel van een thema, maar veel meer als een bewuste manier van denken en doen. Hoe mooi is het als we kinderen leren bewust duurzame keuzes te maken.

Om het goede voorbeeld te geven krijgen alle kinderen van De Groene Vlinder een drinkbeker cadeau. Hierdoor hoeven ze geen pakjes en rietjes meer mee naar school te nemen. Ook vragen we ouders en kinderen geen losse verpakkingen voor eten en drinken mee naar school te geven. Hiermee proberen we naast het creëren van bewustwording een klein steentje bij te dragen in de strijd tegen plastic afval.

Tenslotte willen we afval gaan scheiden op De Groene Vlinder vanaf schooljaar 2022-2023.

Natuur

Binnen IPC besteden we extra aandacht aan het vakgebied Natuur. Dit is mogelijk door bewust thema’s te kiezen waarin dit meer naar voren komt. Daarbij bieden excursies extra mogelijkheden aan de kinderen om de natuur te ervaren en ontdekken.

In en rondom het gebouw van De Groene Vlinder leren de kinderen om de natuur te verzorgen. Dit doen we onder andere door samen een paddenpoel te onderhouden, en door een imker te bezoeken.

GrowWizzKid

De GrowWizzKid is een moestuin 3.0! Het is een verticaal teeltsysteem waarin techniek en natuur bij elkaar komen. Kinderen leren groenten telen door te verzorgen, uitproberen, ervaren en observeren. In de GrowWizzKid zit een grote diversiteit aan techniek die de kinderen ontdekken door het systeem op te bouwen en er mee te werken. Het werken met de GrowWizzKid slaat een brug tussen IPC, natuuronderwijs, techniek en de duurzaamheidsdoelen.

Alle groenten die we telen verwerken we natuurlijk in heerlijke salades en soepen die we zelf bereiden tijdens kooklessen. Zo is zelf telen niet alleen leerzaam maar ook lekker!

Techniek

De technische ontwikkelingen en de maakindustrie worden steeds belangrijker, zeker in de regio Eindhoven. We willen de kinderen van De Groene Vlinder graag kennis laten maken met techniek en ICT. Daarom wordt er in schooljaar 19-20 een techniek-lab ingericht om hier verder invulling aan te geven. Naast inzicht in techniek en ICT zetten we ook in op creatief denken, probleemoplossend vermogen, computational thinking en ICT- vaardigheden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen / SDG’s

Onderwijs is in ontwikkeling, net als de wereld om ons heen. Daarom creëerden we voor De Groene Vlinder een nieuwe toekomstbestendige identiteit die past in de tijd van nu. Binnen deze identiteit staat de wereld centraal en leren we kinderen hoe met deze wereld om te gaan.

Duurzaamheid, zorg voor de natuur en zorg voor elkaar staan hierbij voorop. Dit komt terug in onze thematische aanpak via IPC waarbij we de onderwerpen van IPC koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties. Ook hier geldt weer dat we onze kinderen als wereldburgers maatschappelijk bewust willen maken.

Taalklas

De Groene Vlinder heeft een taalklas speciaal voor kinderen (onder andere van internationale kenniswerkers) die nog geen Nederlands spreken. Deze kinderen die vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd, bieden we een warm taalbad.

Het doel is om de kinderen zo snel mogelijk Nederlands te leren. Dit is essentieel om snel te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als kinderen de taal machtig zijn kunnen ze vriendjes en vriendinnetjes maken, kunnen ze deelnemen aan het onderwijsaanbod en kunnen ze zich verder ontwikkelen.

Manier van werken

Kinderen van 7 tot 12 jaar die nog nauwelijks of geen Nederlands spreken komen in aanmerking voor een plaats in de taalklas. In deze klas werkt een gespecialiseerde leerkracht met materiaal wat ontwikkeld is voor kinderen die nog Nederlands moeten leren. We investeren veel in woordenschat, spreken, lezen en schrijven. Door de kleine setting in de taalklas is er veel tijd en ruimte om de kinderen intensief en interactief te begeleiden. Daarbij zorgen moderne ICT middelen voor extra mogelijkheden.

Begrip en inzicht in de taal die je leert is een belangrijke succesfactor. Daarom werken we zoveel mogelijk geïntegreerd en vanuit context. Hierdoor krijgen woorden betekenis en kun je ze makkelijker toepassen. We sluiten in de taalklas daarom zoveel mogelijk aan bij de actuele projecten binnen De Groene Vlinder. Ook zullen we soms juist buiten school op zoek gaan naar een leerrijke taalomgeving waarin de kinderen hunnen woordenschat binnen de context kunnen verrijken.

Taalklas en reguliere klas

De kinderen uit de taalklas maken ook deel uit van een reguliere klas. Hierin ontmoeten ze Nederlandstalige leeftijdsgenootjes. Na de startperiode op De Groene Vlinder (2 tot 4 weken) gaan de kinderen uit de taalklas dagelijks voor een bepaalde tijd naar de reguliere klas met leeftijdsgenootjes. Hier ondernemen ze gezamenlijk activiteiten.

Een belangrijk voordeel van onze werkwijze is dat kinderen hierdoor meteen vriendjes en vriendinnetjes maken in de klas waar ze uiteindelijk instromen. Een ander belangrijk voordeel is dat de kinderen alles wat ze in de taalklas leren, direct in praktijk kunnen brengen door met hun Nederlandstalige klasgenootjes samen te werken. Dit komt de geïntegreerde en contextrijke aanpak ten goede.

Afstemming met ouders

Kinderen die nieuw zijn op De Groene Vlinder en in aanmerking komen voor de taalklas volgen we zeer intensief. Na een aantal weken stemmen we samen met ouders een plan van aanpak af. In dit plan van aanpak bespreken we de ontwikkeling en het niveau wat we bij de leerling zien, de plaatsing in de reguliere groep en de frequentie waarmee de leerling naast de taalklas ook naar de reguliere groep gaat.

Na deze eerste afstemming is er periodiek overleg tussen leerkracht en ouders om de voortgang van het kind te bespreken. Uiteindelijk doel is volledig instromen in een reguliere klas met Nederlands aanbod, waarbij er nog ondersteuning mogelijk is vanuit de taalklas.

Jonge kinderen

De taalklas is ingericht voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Kinderen van 4-6 jaar plaatsen we op De Groene Vlinder in een reguliere kleuterklas of een reguliere groep 3. Dit doen we omdat onze ervaring is dat kinderen op deze leeftijd heel makkelijk en snel Nederlands leren, juist door zoveel mogelijk met Nederlandstalige klasgenootjes te spelen. Wel bieden wij in de vorm van een kleutertaalklas in de middag extra begeleiding voor deze kinderen. Ze worden dus ondersteund, maar in hun eigen klas. Dit sluit aan bij onze visie waarin we uitgaan van een geïntegreerde en contextrijke aanpak.

Ouderbetrokkenheid

Op De Groene Vlinder zien we ouderbetrokkenheid als een voorwaarde om tot goede Nederlandse taalontwikkeling te komen in de taalklas. Zoals er verbinding moet zijn tussen het aanbod in de taalklas en in de reguliere klas, moet er ook verbinding zijn tussen school en thuis. Als ouders thuis laten zien hoe belangrijk het is om de taal te leren dan is dat een enorme motivatie voor de kinderen. Het helpt als kinderen direct leren om ook thuis Nederlands te leren. De Groene Vlinder ondersteunt ouders hier graag in, en kan ouders ook verwijzen naar aanbieders die ouders de Nederlandse taal leren.

Bent u enthousiast geworden en denkt u dat de taalklas iets voor uw kind is?

Dan vinden we het leuk als u de taalklas zelf komt bekijken op De Groene Vlinder!

Dat kan door contact met ons op te nemen via ons mailadres kunt natuurlijk ook even bellen om een afspraak te maken: 040 2410313. Graag tot snel op De Groene Vlinder.

Maak een afspraak

De Groene Vlinder
Mirabelweg 96
5632 PD Eindhoven

040-2410313

info.degroenevlinder@salto-eindhoven.nl

Internationalisering

De wereld is enorm in beweging. Mensen leren en werken steeds minder plaatsgebonden. Dat leidt tot een internationale samenleving.

Kinderen groeien op als wereldburgers. Daarin ontmoeten ze verschillende culturen, leren ze verschillende talen en wordt er een beroep gedaan op een grote diversiteit aan vaardigheden.

Op De Groene Vlinder zien we het als onze taak om kinderen bewust te maken van al deze culturen. Dit leidt tot begrip, verdraagzaamheid en verrijking. De vaardigheden die kinderen nodig hebben om te ontdekken, te communiceren, samen te werken, problemen op te lossen en te netwerken komen van pas om bruggen te slaan tussen culturen. Zo leren onze kinderen in de praktijk wat het betekent om wereldburger te zijn en geven we elke dag in de praktijk invulling aan burgerschap.

We zetten hiervoor twee tools specifiek in: Engels van groep 1 t/m 8 en IPC.

Engels van groep 1 t/m 8

De Groene Vlinder biedt Engels van groep 1 t/m 8. Dit doen we door het vak Engels op het rooster te zetten, maar ook door Engels geïntegreerd in diverse andere vakgebieden aan te bieden. Dat betekent dat Engels meerdere keren per week aan bod komt. Bewezen is dat Engels vanaf groep 1 alleen zinvol is bij voldoende frequentie in het aanbod. Daarom hoor je op De Groene Vlinder in de huishoek bij de kleuters, kinderen al Engelse woorden uitwisselen met elkaar!

Onze leerkrachten hebben meerdere trainingsdagen gevolgd en zijn op scholingsreis geweest om  didactiek en eigen vaardigheid op het gebied van Engels te vergroten.

IPC

Bij IPC werken de kinderen steeds een periode aan een bepaald thema. Daarbij is de werkwijze altijd hetzelfde. Het thema begint met een startpunt. Dit is een excursie of andere bijzondere activiteit ter introductie. Daarna volgt de kennisoogst, wat weten de kinderen gezamenlijk al? Dan volgt aan de hand van leerdoelen (ik leer… ik kan… ik weet…) een uitleg van het thema waarbij aan bod komt wat de kinderen allemaal gaan onderzoeken, ontdekken, leren en welke vaardigheden daarbij ontwikkeld worden. Op de leerwand worden alle stappen visueel gemaakt. Zo zien de kinderen gedurende het hele thema wat ze allemaal ontdekken en leren. Hoewel er sprake is van een geïntegreerd aanbod worden de verschillende vakgebieden onderscheiden op de leerwand, als een soort kapstok om overzicht te creëren. Het thema wordt altijd afgesloten met een feestelijke activiteit waarbij kinderen laten zien aan elkaar maar bijvoorbeeld ook aan ouders, wat ze geleerd en ontdekt hebben.

De vaardigheden die bij IPC aan bod komen zijn afgeleid van de 21st century skills. De manier van werken van IPC is afgeleid van onderzoekend en ontdekkend leren. Beide zijn het best duidelijk te maken via onderstaande afbeeldingen.

IPC-gerichte activiteiten

Activiteiten